เกี่ยวกับเรา

นวพลาสติก

ประวัติ บริษัท

ผู้นำของวัสดุก่อสร้างไวนิล

ภาพรวมธุรกิจองค์กร

Organization

Overview

นวพลาสติกผู้นำในอุตสาหรกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของอาเซียน เริ่มดำเนินธุรกิจในปีพ.ศ.2513 ถือหุ้นโดยบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือซิเมนต์ไทยหรือ SCG กลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใหญ่และทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันนวพลาสติก ประกอบด้วย 3 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน ได้แก่

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัด

บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด

จากจุดเริ่มต้น นวพลาสติกมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาศักยภาพจนก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตสินค้าและบริการ ในธุรกิจพลาสติกอย่างครบวงจร โดยทุกบริษัทมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งสรา้งสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่งและเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาด ในธุรกิจไวนิลในอาเซียนและธุรกิจแม่พิมพ์ในประเทศไทยจากแนวทางดังกล่าว ก่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโต แข็งแกร่ง อย่างต่อเนื่องจากในประเทศสู่การขยายการลงทุนกับคู่ค้าทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการใ้ช้งานอย่างทั่วถึง

การรับผิดชอบธุรกิจต่อสังคม

corporate social

responsibility

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

BUSINESS

philosophy

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

นวพลาสติกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้นผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส หล่อหลอมศักยภาพของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบความสุขและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลระดับอาเซียน