เกี่ยวกับเรา

Visionary living

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อภาวะน่าสบายในการอยู่อาศัยได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตเป็น อย่างมากอูณหภูมิความร้อนโดยเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีๆมาพร้อมกับปัญหาปริมาณน้ำฝนและความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ยากเกินกว่า จะควบคุมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประ เทศไทยของเราที่มีภูมิประเทศตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตรที่มีภูมิอากาศแบบร้อนและชื้นจัดตลอดปี (อูณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในระดับสูง 20.5 ถึง 35.0 องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำฝนรวมตลอดปีอยู่ในระดับสูงเฉลี่ย 975 ถึง 2,474 มิลลิเมตร)

“ จำต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมทั้งในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบโจทย์
การอยู่อาศัยในสภาพอากาศของประเทศไทยใน
ปัจจุบันและสามารถลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน ”

จากปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นนี้ได้จุดประกายให้ผู้นำทางด้าน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของ อาเซียนอย่างบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ได้ริเริ่มแนวความคิดและสร้าง สรรค์ “นวัตกรรมใหม่เพื่อการอยู่อาศัยอย่างชาญฉลาด (Visionary Living)”ด้วยวิสัยทัศน์แห่งอนาคตภายใต้แบรนด์ ที่มีชื่อว่า “WINDSOR” เพื่อให้ทุกการออกแบบตอบรับวิถีการใช้ชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ ด้วยวัสดุ คุณภาพอย่าง “ไวนิล (Vinyl)” สูตรพิเศษที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ถูกพัฒนาระบบการผลิต คิดค้นรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและเป็นระบบมาตรฐาน กับการใช้งานที่หลากหลายเข้ากันได้กับทุกดีไซน์ แข็งแรง ทนทาน เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมโดยการใช้พลังงานในการผลิตที่ต่ำและสามารถนำกลับมารีไซเคิลและใช้งานได้ใหม่สะท้อนความเป็นนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ ชาญฉลาดในแบบศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง