Price Matrix Calculation

ประเมินราคาเบื้องต้น

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่1

สินค้า

หน้าต่างบานเลื่อนคู่ (fix)

หน้าต่างบานช่องแสง

หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว

หน้าต่างบานกระทุ้ง

หน้าต่างบานเลื่อนสี่บาน

หน้าต่างบานเลื่อนคู่ (สลับ)

หน้าต่างบานเปิดคู่

ประตูบานเลื่อนคู่ (fix)

ประตูบานเปิดเดี่ยว

ประตูบานเลื่อนสี่บาน

ประตูบานเลื่อนคู่ (สลับ)

ประตูบานเปิดคู่

ขั้นตอนที่2

รุ่น

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

ขั้นตอนที่3

มุ้งลวด

ขออภัย มุ้งลวดรุ่นมาร์กทู ยังไม่สามารถคำนวณราคาได้ในขณะนี้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล Call Center : 02-555-0333

ระบบล๊อค

สี

Price Matrix Calculation

ประเมินราคาเบื้องต้น

ตัวเลือกเพิ่มเติม

Project reference

หน้างานของโครงการต่างๆ